THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 2 XÃ TIÊN KIÊN, HUYỆN LÂM THAO

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Đất đai số […]

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 09 năm 2019 và Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 05 năm 2021 sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định 02/2019/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 214 ô đất ở thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn mới để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 12, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở khu 12, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 114 ô đất ở (Từ ô 101 đến ô 214) tại khu 12, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và Phụ lục hợp đồng được lập giữa Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh,

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao – khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản

a) Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): ngày 03/4/2022, cụ thể:

– Buổi sáng: Từ 7 giờ 30, công bố giá 50 ô đất, từ ô số 101 đến ô số 150;

– Buổi chiều: từ 14 giờ 00, công bố giá 64 ô đất, từ ô số 151 đến ô số 214;

b) Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

a) Tên tài sản: Quyền sử dụng 114 ô đất ở tại khu 12, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.  

b) Nơi có tài sản đấu giá: Khu 12, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

c) Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá khởi điểm), tiền đặt trước, bước giá và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cụ thể:

STTKý hiệu ô đấtDiện tích (m2)Giá khởi điểm (đồng/m2)Thành tiền      (đồng/ô đất)
1Ô số 101100.02,500,000250,000,000
2Ô số 102100.02,500,000250,000,000
3Ô số 103100.02,500,000250,000,000
4Ô số 104100.02,500,000250,000,000
5Ô số 105100.02,500,000250,000,000
6Ô số 106100.02,500,000250,000,000
7Ô số 107100.02,500,000250,000,000
8Ô số 108100.02,500,000250,000,000
9Ô số 109100.02,500,000250,000,000
10Ô số 110100.02,700,000270,000,000
11Ô số 111140.02,700,000378,000,000
12Ô số 112140.02,500,000350,000,000
13Ô số 113160.02,500,000400,000,000
14Ô số 114160.02,500,000400,000,000
15Ô số 115160.02,500,000400,000,000
16Ô số 116160.02,500,000400,000,000
17Ô số 117160.02,500,000400,000,000
18Ô số 118160.02,500,000400,000,000
19Ô số 119160.02,500,000400,000,000
20Ô số 120160.02,500,000400,000,000
21Ô số 121160.02,700,000432,000,000
22Ô số 122160.02,700,000432,000,000
23Ô số 123160.02,500,000400,000,000
24Ô số 124160.02,500,000400,000,000
25Ô số 125160.02,500,000400,000,000
26Ô số 126160.02,500,000400,000,000
27Ô số 127160.02,500,000400,000,000
28Ô số 128160.02,500,000400,000,000
29Ô số 129160.02,500,000400,000,000
30Ô số 130160.02,500,000400,000,000
31Ô số 131140.02,500,000350,000,000
32Ô số 132140.02,700,000378,000,000
33Ô số 133100.02,700,000270,000,000
34Ô số 134100.02,500,000250,000,000
35Ô số 135100.02,500,000250,000,000
36Ô số 136100.02,500,000250,000,000
37Ô số 137100.02,500,000250,000,000
38Ô số 138100.02,500,000250,000,000
39Ô số 139100.02,500,000250,000,000
40Ô số 140100.02,500,000250,000,000
41Ô số 141100.02,500,000250,000,000
42Ô số 142100.02,500,000250,000,000
43Ô số 143100.02,500,000250,000,000
44Ô số 144100.02,500,000250,000,000
45Ô số 145100.02,500,000250,000,000
46Ô số 146100.02,500,000250,000,000
47Ô số 147100.02,500,000250,000,000
48Ô số 148100.02,500,000250,000,000
49Ô số 149100.02,500,000250,000,000
50Ô số 150100.02,500,000250,000,000
51Ô số 151100.02,500,000250,000,000
52Ô số 152100.02,500,000250,000,000
53Ô số 153100.02,500,000250,000,000
54Ô số 15492.02,500,000230,000,000
55Ô số 15590.02,700,000243,000,000
56Ô số 156100.02,700,000270,000,000
57Ô số 157100.02,500,000250,000,000
58Ô số 158100.02,500,000250,000,000
59Ô số 159100.02,500,000250,000,000
60Ô số 160100.02,500,000250,000,000
61Ô số 161100.02,500,000250,000,000
62Ô số 162100.02,500,000250,000,000
63Ô số 163127.02,700,000342,900,000
64Ô số 164151.02,700,000407,700,000
65Ô số 165100.02,500,000250,000,000
66Ô số 166100.02,500,000250,000,000
67Ô số 167100.02,500,000250,000,000
68Ô số 168100.02,500,000250,000,000
69Ô số 169100.02,700,000270,000,000
70Ô số 17090.02,700,000243,000,000
71Ô số 17192.02,500,000230,000,000
72Ô số 172100.02,500,000250,000,000
73Ô số 173100.02,500,000250,000,000
74Ô số 174100.02,500,000250,000,000
75Ô số 175100.02,500,000250,000,000
76Ô số 176100.02,500,000250,000,000
77Ô số 177100.02,500,000250,000,000
78Ô số 178100.02,500,000250,000,000
79Ô số 179100.02,500,000250,000,000
80Ô số 180100.02,500,000250,000,000
81Ô số 181100.02,500,000250,000,000
82Ô số 182100.02,500,000250,000,000
83Ô số 183100.02,500,000250,000,000
84Ô số 184100.02,500,000250,000,000
85Ô số 185100.02,500,000250,000,000
86Ô số 186100.02,500,000250,000,000
87Ô số 187100.02,500,000250,000,000
88Ô số 188100.02,500,000250,000,000
89Ô số 189100.02,500,000250,000,000
90Ô số 190100.02,500,000250,000,000
91Ô số 191100.02,500,000250,000,000
92Ô số 192100.02,700,000270,000,000
93Ô số 193118.02,700,000318,600,000
94Ô số 194100.02,500,000250,000,000
95Ô số 195100.02,500,000250,000,000
96Ô số 196100.02,500,000250,000,000
97Ô số 197100.02,500,000250,000,000
98Ô số 198100.02,500,000250,000,000
99Ô số 199100.02,500,000250,000,000
100Ô số 200100.02,500,000250,000,000
101Ô số 201100.02,500,000250,000,000
102Ô số 202100.02,500,000250,000,000
103Ô số 203100.02,500,000250,000,000
104Ô số 204100.02,500,000250,000,000
105Ô số 205100.02,500,000250,000,000
106Ô số 206100.02,500,000250,000,000
107Ô số 207100.02,500,000250,000,000
108Ô số 208100.02,500,000250,000,000
109Ô số 209100.02,700,000270,000,000
110Ô số 210100.02,700,000270,000,000
111Ô số 211100.02,500,000250,000,000
112Ô số 212100.02,500,000250,000,000
113Ô số 213100.02,500,000250,000,000
114Ô số 214129.02,700,000348,300,000
Tổng cộng12729.0 32,223,500,000

– Tiền đặt trước: 40.000.000,0 đồng/ô đất;

– Bước giá: 50.000,0 đồng/m2;

– Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 200.000,0 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp phiếu trả giá. hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a)  Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 16/3/2022 đến ngày 17/3/2022.

b) Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính  từ ngày 16/3/2022 đến 17 giờ 00 ngày 30/3/2022.

c) Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

– Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh;

– Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

d) Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Qua đường bưu điện bằng hình thức “Gửi bảo đảm” về địa chỉ: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ANH MINH – số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999.

*Lưu ý: Mọi hồ sơ đăng ký và phiếu trả giá nhận sau 17 giờ 00 phút ngày 30/03/2022 đều không hợp lệ. Hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ cụ thể trong hồ sơ mời tham gia đấu giá.

6. Nộp tiền đặt trước:

a) Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/03/2022 đến 17 giờ 00 ngày 01/4/2022;

b) Nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 4241 0000 272756 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

Nội dung nộp tiền: “(Tên của người đăng ký tham gia đấu giá) + CMND/CCCD  nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại Tiên Kiên”.

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU GIÁN TIẾP

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

c) Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các quy định của Pháp luật có liên quan.

– Điều kiện và cách thức đăng ký: Chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.

– Khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng chống dịch và có kết quả xét nghiệm âm tính với Virus Sars covi – 2 (bằng phương pháp test nhanh hoặc test PCR), có hiệu lực trong vòng 72 giờ được vào khu vực tổ chức cuộc đấu giá.   

  Chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999;

– Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao – khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

  Nơi nhận: – Nơi niêm yết, thông báo theo quy định; – Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao; – Ủy ban nhân dân xã Tiên Kiên; – Các đơn vị, các nhân có liên quan;     – Lưu VP, HSĐG.    GIÁM ĐỐC            
Đấu giá viên. Đỗ Thanh Hương          

Ý kiến của bạn