Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Pháp thăm hữu nghị chính thức Việt Nam