Hội thảo “Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở”

Thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác năm 2016 giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ, sáng ngày 22/9/2016, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo “Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở”.
Đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đồng chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo và chuyên viên các Ban thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành của 35 tổ chức Công đoàn các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương.

pctcongdoan
Đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh, dân chủ ở cơ sở và việc phát huy dân chủ của cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, thể hiện bản chất dân chủ của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước là việc thực hiện dân chủ bằng hình thức trực tiếp của cán bộ, công chức cơ quan. Nội dung của dân chủ cơ sở trong cơ quan nhà nước là làm sao mỗi cán bộ, công chức, viên chức được biết, được bàn, được giám sát mọi chương trình, nội dung hoạt động của cơ quan mình. Đảm bảo dân chủ trong cơ quan nhà nước theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Sau nhiều năm thực hiện, quá trình thực hiện dân chủ còn một số hạn chế, yếu kém. Có nơi vẫn còn tình trạng dân chủ hình thức, quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm. Còn tình trạng lợi dụng dân chủ, gây mất an ninh, trật tự, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ. Tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân nhiều nơi chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Để nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tương lai, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị Hội thảo cần tập trung thảo luận một số nội dung chính:  Làm rõ vai trò, trách nhiệm của tồ chức công đoàn trong việc phối hợp với người đứng đầu xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;  Làm rõ vai trò và sự tham gia của tổ chức công đoàn trong chỉ đạo, thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đặc biệt là trong việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; trong công tác quản lý tài chính, sử dụng và quản lý tài sản, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, thực hiện chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Quy trình, chất lượng việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị; Đánh giá bước đầu quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức từ khi có Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015; Đề xuất các giải pháp, kiến nghị, làm rõ các điều kiện thực hiện quy chế dân chủ để nâng cao vai trò và hiệu quả tham gia của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ khẳng định, trước yêu cầu của thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh thực hiện cải cách hành chính sâu, rộng, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của đổi mới, phát triển đất nước, góp phần quan trọng tạo lập môi trường làm việc minh bạch, thân thiện, đoàn kết, chuyên nghiệp và hiệu quả trong các cơ quan, tổ chức. Vấn đề dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập được Đảng và Chính phủ quan tâm, chú trọng và đã được thể hiện trong mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ. Đồng chí Phạm Minh Hùng hy vọng rằng, Hội thảo là diễn đàn để các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt làm rõ vai trò của các tổ chức công đoàn trong việc thực hiện và phát huy dân chủ, từ đó có những giải pháp, định hướng cụ thể để nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm để làm rõ thực tiễn về tổ chức và hoạt động của các tổ chức công đoàn đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; làm rõ vai trò của các tổ chức công đoàn với việc phát huy dân chủ tại cơ sở. Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu ra những giải pháp để tăng tính hiệu quả, trách nhiệm của các tổ chức Công đoàn về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

toancanh
Toàn cảnh Hội thảo

Tin, ảnh: Trần Hải

Ý kiến của bạn