Thông báo đấu giá

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được lập giữa Trung tâm Y tế huyện Tam Nông và Công ty Đấu giá Hợp […]

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được lập giữa Trung tâm Y tế huyện Tam Nông và Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh,

13

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: số nhà 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Tam Nông.

3.Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

– Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (Dự kiến): 09 giờ 00 ngày 18/08/2022

 – Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Dự kiến): Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh.

4. Đặc điểm tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá.

a) Tên tài sản đấu giá: Quyền thuê mặt bằng 250 m2 dùng để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông.

– Nơi có tài sản đấu giá (địa điểm cho thuê): Trung tâm Y tế huyện Tam Nông – khu 24, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Thời gian cho thuê: 03 (ba) năm từ ngày hợp đồng thuê được ký kết giữa các bên có hiệu lực.

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trúng đấu giá sẽ được ký kết hợp đồng thuê, bên thuê sẽ thanh toán tiền thuê 01 (một) tháng một lần, trong vòng 05 (năm) ngày đầu tiên của tháng kế tiếp. Khi ký kết hợp đồng thuê, bên thuê phải có bảo lãnh thực hiện hợp đồng bằng bảo lãnh ngân hàng.

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trúng đấu giá sẽ thực hiện theo các quy định về việc thương thảo và thực hiện hợp đồng nêu trong quy chế đấu giá tài sản.

b) Giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá

– Giá khởi điểm: 360.000.000 đồng/36 tháng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu/ ba mươi sáu tháng). Tương đương tiền thuê hàng tháng là 10.000.000 đồng/tháng;

Mức giá trên đã bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm các chi phí khác (điện, nước….).

– Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng);

– Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng);

5. Thời gian xem tài sản, mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 03/8/2022 đến ngày 04/8/2022.

b) Mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày  03/8/2022 đến hết 17 giờ 00 ngày 15/8/2022, trực tiếp tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm ,thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

c) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000,0 đồng/ hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).

6. Nộp tiền đặt trước:

a) Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/08/2022 đến 17 giờ 00 ngày 17/08/2022;

b) Nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 4241 0000 272756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

Nội dung nộp tiền: “(Tên của người đăng ký tham gia đấu giá) + CMND/CCCD  nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền thuê mặt bằng dịch vụ ăn uống”.

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

c) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo Quy định của Pháp luật, không thuộc trường hợp quy đinh tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016;

– Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999.

Ý kiến của bạn