THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; […]

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND; Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Sửa đổi Điều 14 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm thao Quyến định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/2/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất, cho thuê đất (đợt 1), tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 77 ô đất ở đô thị tại phường Bến Gót, tỉnh Phú Thọ;

 Căn cứ Quyết định số 47/QĐ- TTPTQĐ ngày 20/7/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện đấu giá quyền sử dụng 13 ô đất ở đô thị tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được lập giữa Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Thọ và Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh ngày 21 tháng 7 năm 2021,

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Thọ – Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá tài sản:

a. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): 09 giờ 00 ngày 01/10/2021;

b. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Hội trường đấu giá Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

a. Tên tài sản: Quyền sử dụng 13 ô đất ở đô thị tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.  

b. Nơi có tài sản đấu giá: phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.  

c. Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá khởi điểm), tiền đặt trước, bước giá và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

STTTên thửa đất, ô đất Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/m2)Thành tiền (đồng/ô đất) Tiền đặt trước (đồng)
1B7-1180,514.080.0002.541.440.000400.000.000
2B7-2185,012.800.0002.368.000.000400.000.000
3B7-3230,09.600.0002.208.000.000400.000.000
4B7-4225,510.560.0002.381.280.000400.000.000
5B8-1180,514.080.0002.541.440.000400.000.000
6B8-2185,012.800.0002.368.000.000400.000.000
7B8-3180,09.600.0001.728.000.000300.000.000
8B8-4180,09.600.0001.728.000.000300.000.000
9B8-5180,09.600.0001.728.000.000300.000.000
10B8-6180,09.600.0001.728.000.000300.000.000
11B8-7180,09.600.0001.728.000.000300.000.000
12B8-8180,09.600.0001.728.000.000300.000.000
13B8-9189,09.600.0001.814.400.000300.000.000

Bước giá: 200.000,0 đồng/m2;

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 500.000,0 đồng/01 hồ sơ.

5. Thời gian xem tài sản, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá

a. Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 16/9/2021 đến ngày 17/9/2021.

b. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 16/9/2021 đến 17 giờ 00 ngày 28/9/2021.

Khách hàng mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản trực tiếp tại tại Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh. Khách hàng sau khi mua hồ sơ đăng ký tham gia được nhận 01 phiếu trả giá /01 hồ sơ.

Khách hàng nộp hồ sơ (bằng phong bì lớn) qua đường bưu điện bằng hình thức “Gửi bảo đảm” đến địa chỉ: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ANH MINH – Số 1512, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ – (Điện thoại: Ms Hà 0985444447).

* Lưu ý: Phong bì lớn gửi bảo đảm được dán niêm phong, ký xác nhận của khách hàng ở các mép phong bì, có đóng dấu bưu điện. Phong bì lớn này chứa: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bỏ trong phong bì nhỏ, dán niêm phong, ký xác nhận của khách hàng tại các mép phong bì); Phiếu trả giá (bỏ trong “phong bì chứa phiếu trả giá”, dán niêm phong, ký xác nhận của khách hàng tại các mép phong bì); Các thành phần còn lại của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

Thời gian nhận hồ sơ được tính theo thời gian Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh nhận được hồ sơ gửi bảo đảm. Mọi hồ sơ đăng ký và nhận sau 17 giờ 00 ngày 28/9/2021 sẽ không hợp lệ.

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

a. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/9/2021 đến 16 giờ 30 ngày 30/9/2021.

b. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản: 1022162219, mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh;

Nội dung nộp tiền: “(Tên của người đăng ký tham gia đấu giá) Số CMND/CCCD + nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSDĐ tại Bến Gót ngày 01/10/2021”.

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU GIÁN TIẾP

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

c. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

– Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các quy định của Pháp luật có liên quan.

– Điều kiện: Chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.

d. Cách thức đăng ký: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

      Chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/   0985444447 (Ms Hà);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ – Đường Quang Trung, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ý kiến của bạn