THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Đất đai số […]

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Quyết định 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu thuộc xã Phùng Nguyên và xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 4024/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Quán Rùa – Lò Vôi, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được lập giữa Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh,

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao – Khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

a) Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến):  ngày 12/12/2021, cụ thể:

– Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 công bố giá 35 ô đất từ khu vực LK1 đến LK4

– Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 công bố giá 29 ô đất từ khu vực LK5 đến LK8

b) Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Hội trường Ủy ban nhân dân xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

a) Tên tài sản: Quyền sử dụng 64 ô đất ở tại khu Quán Rùa – Lò Vôi, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.  

b) Nơi có tài sản đấu giá: Xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.  

c) Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá khởi điểm), tiền đặt trước, bước giá và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cụ thể như sau:

STT
Tên ký hiệu ô đất
Diện tích (m2/ô đất)Giá khởi điểm (đồng/m2)Thành tiền (đồng/ ô đất)
IKhu vực LK1
1Ô số 01124,14.500.000558.450.000
2Ô số 02120,04.000.000480.000.000
3Ô số 03120,04.000.000480.000.000
4Ô số 04120,04.000.000480.000.000
5Ô số 05120,04.000.000480.000.000
6Ô số 06120,04.000.000480.000.000
7Ô số 07120,04.000.000480.000.000
8Ô số 08120,04.000.000480.000.000
9Ô số 09120,04.000.000480.000.000
10Ô số 10120,04.000.000480.000.000
11Ô số 11120,04.000.000480.000.000
12Ô số 12135,44.000.000541.600.000
13Ô số 13140,45.000.000702.000.000
14Ô số 14120,45.000.000602.000.000
15Ô số 15132,45.500.000728.200.000
IIKhu vực LK2
16Ô số 01120,04.000.000480.000.000
17Ô số 02132,04.500.000594.000.000
IIIKhu vực LK3
18Ô số 01112,45.500.000618.200.000
19Ô số 02120,35.000.000601.500.000
20Ô số 03120,35.000.000601.500.000
21Ô số 04120,45.000.000602.000.000
22Ô số 05120,45.000.000602.000.000
23Ô số 06120,45.000.000602.000.000
24Ô số 07112,45.500.000618.200.000
IVKhu vực LK4
25Ô số 01160,84.500.000723.600.000
26Ô số 02120,04.000.000480.000.000
27Ô số 03120,04.000.000480.000.000
28Ô số 04120,04.000.000480.000.000
29Ô số 05120,04.000.000480.000.000
30Ô số 06120,04.000.000480.000.000
31Ô số 07120,04.000.000480.000.000
32Ô số 08120,04.000.000480.000.000
33Ô số 09120,04.000.000480.000.000
34Ô số 10120,04.000.000480.000.000
35Ô số 11169,24.000.000676.800.000
VKhu vực LK5
36Ô số 01160,84.500.000723.600.000
37Ô số 02120,04.000.000480.000.000
38Ô số 03120,04.000.000480.000.000
39Ô số 04120,04.000.000480.000.000
40Ô số 05120,04.000.000480.000.000
41Ô số 06120,04.000.000480.000.000
42Ô số 07120,04.000.000480.000.000
43Ô số 08120,04.000.000480.000.000
44Ô số 09120,04.000.000480.000.000
45Ô số 10120,04.000.000480.000.000
46Ô số 11135,44.000.000541.600.000
VIKhu vực LK6
47Ô số 01132,04.500.000594.000.000
48Ô số 02120,04.000.000480.000.000
VIIKhu vực LK7
49Ô số 01111,44.500.000501.300.000
50Ô số 02120,04.000.000480.000.000
51Ô số 03120,04.000.000480.000.000
52Ô số 04120,04.000.000480.000.000
53Ô số 05120,04.000.000480.000.000
54Ô số 06120,04.000.000480.000.000
55Ô số 07120,04.000.000480.000.000
56Ô số 08120,04.000.000480.000.000
57Ô số 09120,04.000.000480.000.000
58Ô số 10120,04.000.000480.000.000
59Ô số 11135,44.000.000541.600.000
60Ô số 12152,55.500.000838.750.000
61Ô số 13120,45.000.000602.000.000
62Ô số 14120,45.000.000602.000.000
VIIIKhu vực LK8
63Ô số 01120,04.000.000480.000.000
64Ô số 02132,04.500.000594.000.000

– Tiền đặt trước: 50.000.000,0 đồng/ô đất;

– Bước giá: 50.000,0 đồng/m2;

– Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 200.000,0 đồng/hồ sơ;

5. Thời gian xem tài sản, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá

a) Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 01/12/2021 đến ngày 02/12/2021.

b) Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá : Trong giờ hành chính từ ngày 27/11/2021 đến 17 giờ 00 ngày 09/12/2021.

c) Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản trực tiếp tại:

– Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh;

– Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

d) Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Qua đường bưu điện bằng hình hình thức “Gửi bảo đảm” đến địa chỉ: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ANH MINH –  số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ms Thêm: 0985 525 326.”

Lưu ý: Mọi hồ sơ đăng ký và phiếu trả giá nhận sau 17 giờ 00 phút ngày 09/12/2021 là không hợp lệ.

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

a) Thời gian nộp tiền đặt trước:  trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;

b) Nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 42410000272756 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

Nội dung nộp tiền: “(Tên của người đăng ký tham gia đấu giá) + CMND/CCCD  nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại Sơn Vi”.

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU GIÁN TIẾP

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

c) Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các quy định của Pháp luật có liên quan.

– Điều kiện: Chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.

– Khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng chống dịch và test covid 19,  chỉ những người có kết quả xét nghiệm âm tính với Virus Sars covi – 2 trong vòng 72 giờ mới được vào khu vực tổ chức cuộc đấu giá.

      Chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0988.525.326 (Ms. Thêm);

– Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao – khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Ý kiến của bạn