THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; […]

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 09 năm 2019 và Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 05 năm 2021 sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định 02/2019/QĐ-UBND;   

  Căn cứ Quyết định số 5056/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ngày 12 tháng 10 năm 2022 về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Ao Cây Si, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Ao Cây Si, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 5339/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ngày 01 tháng 11 năm 2022 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 62 ô đất ở tại khu Ao Cây Si, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh,

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Toà nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Thao – Địa chỉ: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản

a) Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): 08 giờ 00 ngày 25/11/2022;

b) Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá /.

a) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất 62 ô đất ở tại khu Ao Cây Si, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

b) Nơi có tài sản đấu giá: Khu Ao Cây Si, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

c) Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá khởi điểm), tiền đặt trước, bước giá và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cụ thể:

STTKý hiệu ô đấtDiện tích (m2)Giá khởi điểm (đồng/m2)Thành tiền (đồng)
1Ô số  01138,05.500.000759.000.000
2Ô số 02120,05.500.000660.000.000
3Ô số 03120,05.500.000660.000.000
4Ô số 04120,05.500.000660.000.000
5Ô số 05120,05.500.000660.000.000
6Ô số 06120,05.500.000660.000.000
7Ô số 07120,05.500.000660.000.000
8Ô số 08140,05.500.000770.000.000
9Ô số 09198,05.500.0001.089.000.000
10Ô số 10105,05.000.000525.000.000
11Ô số 11121,55.000.000607.500.000
12Ô số 12115,65.500.000635.800.000
13Ô số 13120,05.000.000600.000.000
14Ô số 14120,05.000.000600.000.000
15Ô số 15120,05.000.000600.000.000
16Ô số 16130,05.000.000650.000.000
17Ô số 17130,05.000.000650.000.000
18Ô số 18130,05.000.000650.000.000
19Ô số 19164,55.500.000904.750.000
20Ô số 20137,55.500.000756.250.000
21Ô số 21146,35.500.000804.650.000
22Ô số 22142,55.500.000783.750.000
23Ô số 23138,65.500.000762.300.000
24Ô số 24134,75.500.000740.850.000
25Ô số 25119,85.500.000658.900.000
26Ô số 26120,05.000.000600.000.000
27Ô số 27120,05.000.000600.000.000
28Ô số 28120,05.000.000600.000.000
29Ô số 29120,05.000.000600.000.000
30Ô số 30120,05.000.000600.000.000
31Ô số 31120,05.000.000600.000.000
32Ô số 32205,85.500.0001.131.900.000
33Ô số 33152,05.500.000836.000.000
34Ô số 34120,05.000.000600.000.000
 35Ô số 35120,05.000.000600.000.000
36Ô số 36120,05.000.000600.000.000
37Ô số 37120,05.000.000600.000.000
38Ô số 38120,05.000.000600.000.000
39Ô số 39120,05.000.000600.000.000
40Ô số 40120,05.000.000600.000.000
41Ô số 41236,05.500.0001.298.000.000
42Ô số 42183,05.000.000915.000.000
43Ô số 43167,55.000.000837.500.000
44Ô số 44172,95.000.000864.500.000
45Ô số 45192,15.000.000960.500.000
46Ô số 46211,75.000.0001.058.500.000
47Ô số 47160,05.500.000880.000.000
48Ô số 48120,05.000.000600.000.000
49Ô số 49120,05.000.000600.000.000
50Ô số 50120,05.000.000600.000.000
51Ô số 51200,05.000.0001.000.000.000
52Ô số 52168,05.000.000840.000.000
53Ô số 53140,05.000.000700.000.000
54Ô số 54140,05.000.000700.000.000
55Ô số 55138,05.500.000759.000.000
56Ô số 56118,05.500.000649.000.000
57Ô sô 57120,05.000.000600.000.000
58Ô số 58120,05.000.000600.000.000
59Ô số 59120,05.000.000600.000.000
60Ô số 60120,05.000.000600.000.000
61Ô số 61120,05.000.000600.000.000
62Ô số 62120,05.000.000600.000.000
Tổng cộng8.497,0 44.137.650.000

– Tiền đặt trước: 100.000.000,0 đồng/ô đất;

– Bước giá: 100.000,0 đồng/m2;

– Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 500.000,0 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 09/11/2022 đến ngày 10/11/2022.

b) Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 09/11/2022 đến 17 giờ 00 ngày 22/11/2022.

c) Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản trực tiếp tại:

– Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh;

Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

d) Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Qua đường bưu điện bằng hình thức “Gửi bảo đảm” đến địa chỉ: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ANH MINH – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103.818.999.

Lưu ý: Mọi hồ sơ đăng ký và phiếu trả giá nhận sau 17 giờ 00 ngày 22/11/2022 là không hợp lệ. Hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ cụ thể trong hồ sơ mời tham gia đấu giá.

6. Nộp tiền đặt trước:

a) Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/11/2022 đến 17 giờ 00 ngày 24/11/2022;

b) Nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 4241 0000 272756 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

Nội dung nộp tiền: “(Tên của người đăng ký tham gia đấu giá) + CMND/CCCD  nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSDĐ đất tại xã Xuân Lũng”.

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU GIÁN TIẾP

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

c) Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các quy định của Pháp luật có liên quan.

– Điều kiện: Chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.   

  Chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh. ĐT: 02103 818 999;

– Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Nơi nhận: – Nơi niêm yết, thông báo theo quy định; – Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Thao; – Uỷ ban nhân dân xã Xuân Lũng; – Các đơn vị, các nhân có liên quan;     – Lưu VP, HSĐG.    GIÁM ĐỐC           Đấu giá viên. Đỗ Thanh Hương                    

Ý kiến của bạn