Thông báo đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017  và các văn bản hướng dẫn liên quan;           Căn cứ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc […]

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017  và các văn bản hướng dẫn liên quan;

          Căn cứ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Tất Thắng, Địch Quả, Yên Sơn, Cự thắng, Thạch Khoán – huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và các Phụ lục Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được lập giữa Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn và Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh,

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn – Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

a) Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): 09 giờ 00 ngày 20/11/2021;

b) Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Hội trường Trung tâm chính trị huyện Thanh Sơn – Địa chỉ: Phố 19/5 thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

a) Tên tài sản: Quyền sử dụng 08 (tám) ô đất tại các xã Tất Thắng, Yên Lương, và Yên Sơn thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

b) Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá khởi điểm), tiền đặt trước, bước giá và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cụ thể như sau:

Bước giá: 100,000.0 đồng/m2;

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100,000.0 đồng/01 hồ sơ

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 05/11/2021 đến ngày 08/11/2021.

Người quan tâm đến tài sản đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản đấu giá tại thực địa theo sơ đồ quy hoạch được cung cấp trong Hồ sơ mời tham gia đấu giá.

b) Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 05/11/2021 đến 17 giờ 00 ngày 17/11/2021.

c) Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản trực tiếp tại:

– Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn;

– Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh;

– Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã: Tất Thắng, Yên Lương và Yên Sơn.

d) Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại:

–  Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn;

– Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh.

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/11/2021 đến 17 giờ 00 ngày 19/11/2021.

– Nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh;

Số tài khoản: 039.762.999.999, mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Phú Thọ

Nội dung nộp tiền: “(Tên của người đăng ký tham gia đấu giá) + nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSDĐ tại Thanh Sơn ngày 20/11/2021”.

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

c) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để xây nhà ở và hoạt động dịch vụ, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định Pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

d) Cách thức đăng ký: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

      Chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/   0378328817 (Ms Tiên);

– Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn – thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 0395308137 (Ms Tình).

Ý kiến của bạn