Góp ý dự thảo Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn”

Chiều ngày 13/9/2016, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn”.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành Trung ương có liên quan và 20 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp

Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức cùng với các văn bản hướng dẫn đã tạo cơ sở pháp lý để từng bước hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã, đổi mới cơ chế, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, giải quyết được nhiều vấn đề thực tiễn đòi hỏi. Việc quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã đã bước đầu ổn định đội ngũ; công tác quy hoạch được quan tâm; việc khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là những kết quả quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết như các văn bản pháp luật quy định về cán bộ ở cơ sở chưa thống nhất; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của chính quyền cấp xã vẫn chưa được xác định phù hợp với tính chất và đặc điểm hoạt động công vụ ở cấp xã. Chế độ làm việc của người hoạt động không chuyên trách, chế độ tự quản ở thôn, tổ dân phố chưa được làm rõ và quy định cụ thể. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thời gian qua tăng lên nhiều, làm tăng gánh nặng ngân sách, chất lượng đội ngũ chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện hiện nay.

Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn” được xây dựng trên quan điểm tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức chính quyền cấp xã, đặc biệt là Nghị quyết số XII của Đảng cũng như Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “Vê tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Phân biệt rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương, thị trấn với chính quyền xã. Đổi mới cơ chế, chế độ, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính cấp xã, phù hợp với cải cách hành chính. Mục tiêu của Đề án nhằm quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã. Giảm số đơn vị hành chính cấp xã. Giảm số người hưởng lương từ ngân sách, thực hiện việc kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ, công chức cấp xã. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tinh gọn, hiệu quả, có số lượng hợp lý, có phẩm chất, trình độ, năng lực. Đổi mới cơ chế sử dụng và quản lý đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử ở cấp xã.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá và thảo luận các nội dung liên quan đến thực trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; những vấn đề về quản lý đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố; về cơ chế, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; hình thức, phương thức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố,…. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu ra nhiều ý kiến, giải pháp, phương hướng nhằm khắc phục những hạn chế và bất cập hiện tại đang tồn tại ở các địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Tin, ảnh: Anh Cao

Ý kiến của bạn